Факултет Математика и Информатика – Прием 2015

Нашите специалности

Вижте какви са нашите специалности и какво ще можете да научите при нас
Go to Информатика

Информатика

Подгответе се като висококвалифицирани специалисти, които могат да работят във фирми, учреждения и организации в сферата на производството, услугите и администрацията, където се използват компютърна техника и информационни технологии.

Go to Компютърни науки

Компютърни науки

Станете висококвалифицирани специалисти, способни да създават и развиват компютърно-базирани и програмни системи за науката, технологиите и бизнеса. Ще може да проектирате, прилагате и поддържате компютърни системи, информационни и комуникационни технологии.

Go to Математика и информатика

Математика и информатика

В тази специалност може да се подготвите за специалисти с висше образование – учители по математика и информатика в основни и средни училища.

Go to Приложна математика

Приложна математика

Станете висококвалифицирани специалисти, които са в състояние да прилагат математическия апарат, съчетан с най-новите информационни технологии. Получете солидна математическа подготовка за да имате възможност за реализация в областта на математическата икономика, банковото дело, когнитивните науки и мн. др.

Go to Библиотечно-информационни дейности

Библиотечно-информационни дейности

Студентите, завършили специалността придобиват професионална квалификация „Библиотекар” и „Организатор на библиотечно-информационни дейности”.

Go to Книгоиздаване

Книгоиздаване

Специалността подготвя специалисти, които ще могат да се реализират в системата на държавните, ведомствените и частните издателства, като мениджъри и изпълнители (редактори, коректори, оператори, технолози и пр.) в многостранния издателски процес.

Имате нужда от повече информация
за конкретна специалност?

Какво и как ще учите при нас

Съвременни дисциплини представени по интересен начин. Ще изследвате широк спектър от проблеми и ще намирате решение на проблемите които поставят с помощта на нашите преподаватели. Ще решавате практически задачи в областта на вашата специалност с помощта на гост-лектори от фирмите в града и региона. Ще имате възможност за пътуване в чужбина и пребиваване в чуждестранни университети където ще може да обогатите вашите знания в една по-различна среда.
Какви предмети и по колко ще ги учите. Какви умения ще придобиете. Какъв опит ще натрупате.

Математическият цикъл от дисциплини (дискретна математика, алгебра, геометрия, числени методи, оптимиране, теория на вероятностите и статистика, математическо моделиране, кодиране) ще ви даде задължителната за всеки информатик математическа подготовка. Същевременно материалът е ориентиран конкретно към нуждите на специалистите по информатика и ще ви позволи по-дълбокото разбиране и изучаване на основните информатични дисциплини. Информатичният цикъл – програмиране на различни езици, компютърни архитектури, операционни системи, алгоритми, процедурно, обектноориентирано, визуално, функционално и логическо програмиране, изкуствен интелект, бази от данни, мултимедийни технологии, информационни системи, мрежи и комуникации ще ви даде фундаменталните знания и умения от теорията и практиката на информатиката. На базата на тази солидна основа, богатият набор избираеми и факултативни дисциплини ще разшири подготовката ви като ви позволи да усвоите знания и умения, свързани с решаването на задачи от конкретни области на информатиката. Практическите ви умения ще бъдат свързани с работа с офис приложения; проектиране на приложен и системен софтуер; оценяване на разработените системи; програмиране на системни, обектни, логически и Интернет ориентирани езици; ефективно опериране с компютърния хардуер; използване на мрежовите технологии, Web-дизайн; управление на проекти и работа в екип.

  • Дискретна математика, линейна алгебра, геометрия, математически анализ, числени методи, оптимиране, теория на вероятностите и математическа статистика, математическо моделиране.

  • Програмиране: процедурно, обектноориентирано, визуално, функционално и логическо; бази от данни; компютърна графика, изкуствен интелект. Микропроцесорни системи, компютърни архитектури и мрежи.

  • Увод в информатиката, компютърни архитектури, операционни системи, мултимедийни системи и технологии, информационни системи, мрежи и комуникации. Проектиране на приложен и системен софтуер; оценяване на разработените системи.

  • Графичен дизайн, полиграфия. Психология, педагогика, училищни курсове по математика и информатика, технологии на обучението, частни методики на обучението. Чужди езици, икономически, общообразователни и др.

Нашият екип

Това е част от нашия екип, който ще се погрижи вашето обучение да премине успешно.

доц. д-р Мирослав Гълъбов

Декан, Преподавател катедра „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“
Обработка на изображения, 3D визуализация,компютърно зрение, микропроцесорни системи, системно програмиране, мултимедийни системи, издателски системи, е-бизнес.

доц. д-р Емилия Тодорова

Заместник декан, Ръководител катедра „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
Интересите на доц. д-р Емилия Тодорова са: програмиране, операционни системи, обучението по програмиране във висшето училище, специализирани компютърни системи.

проф. д-р Маргарита Тодорова

Заместник декан, Ръководител катедра „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“
Интересите на проф. д-р Маргарита Тодорова са в следните области: Мултимедийни компютърни системи и технологии, е-обучение, м-обучение и м-бизнес, Мултимедийни компютърни системи и технологии в обучението и бизнеса.

проф. дн Стефка Буюклиева

Ръководител катедра „АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ“
Интересите на проф. дн Стефка Буюклиева са в областите: Алгебра, теория на кодирането, криптография, комбинаторика, защита на информацията.

доц. д-р ДИМИТЪР ПЕТРОВ

Ръководител катедра „МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРИЛОЖЕНИЯ“
Интересите на доц. д-р Димитър Иванов Петров са в областите: математически анализ, диференциални и интегро-диференциални уравнения, теория на игрите, системи за управление, методика на математиката.

доц. д-р Александър Ковачев

Ръководител катедра „КНИГОИЗДАВАНЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ“
Интересите на доц. д-р Александър Ковачев са в следните области: Библиотекознание, библиография, книгознание, краезнание.

Михаела Димитрова

Секретар

Мнения, отзиви, коментари

Ето какво казват за нас настоящи и бивши студенти, преподаватели, партньори и представители на ИТ фирми в града и региона.

Имате ли нужда от повече информация за това как да кандидатствате, къде да попълните и подадете необходимите документи?

Последни новини

Последни новини за нашия факултет, кандидат студентската кампания

Свържете се с нас

Ако имате въпроси на които смятате, че ние можем да отговорим не се колебайте да се свържете с нас
като по пълните тази форма или се обадите на телефоните по-долу.