2015-03-02

Библиотечно-информационни дейности

Студентите, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в специалност Библиотечно-информационни дейности придобиват професионална квалификация „Библиотекар” и „Организатор на библиотечно-информационни дейности”. Съвкупността от фундаментални знания и специализирана подготовка, които получават по време на осемсеместриалното ви обучение от задължителни дисциплини като: Българско книгознание; Българско библиотекознание; Българска библиография; Каталогизация; Класифициране на документални източници; Българско краезнание и сродни предмети, са основен фактор за по-нататъшната ви реализация във всички видове библиотеки на национално и регионално ниво; в информационно-обслужващи звена; в системата на централните и местните електронни и печатни медии; в издателства, фондации, книготърговски мрежи; в различни сфери на научно и административно обслужване, както разбира се и в други държави.

В зависимост от личните си предпочитания, ще имате възможност да повишите качеството на своето обучение чрез допълнителни избираеми и факултативни дисциплини. Системата за Трансфер на академични кредити на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), осигурява академична мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения, което ви дава добри възможности за реализация.

След като придобиете образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалност „Библиотечно-информационни дейности” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, можете да продължите своето образование в образователно-квалификационна степен “магистър”, не само в същото професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, но и в други професионални направления към ВТУ, в университети както на територията на България, така и в чужбина.