2015-02-27

За университета

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е създаден през 1963 година като Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ във Велико Търново. Според неговия уебсайт той е вторият по големина университет в България след СУ „Св. Климент Охридски“ и е наследник на просветните и културни традиции на Търновската книжовна школа от 14 век.

Основатели на Великотърновския университет са проф. Александър Бурмов и проф. д-р Пеньо Русев, които са съмишленици, съратници и приятели. Те са авторитетни учени и администратори, ревностни привърженици и радетели на всяка нова, градивна и перспективна идея, които подбират първите университетски преподаватели, като „вербуват“ свои колеги от София за „търновската кауза“. Преустройват се старите казармени помещения, разположени в местността Света гора на аудитории, семинарни зали и кабинети, комплектуват се първите катедри и така през есента на 15 септември 1963 година отваря врати вторият университет в България, който има за патрони светите братя Кирил и Методий, с името Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“.

Университетът наследява просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от XIV век и се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Първите 340 студенти се обучават в 4 специалности: „Българска филология“, „Руска филология“, „История“ и „Изобразителни изкуства“. През първата година обучението се осъществява от около 25 редовни щатни преподаватели и асистенти и 10-15 хонорувани професори и доценти от софийски висши училища и институти на БАН.

Целите на Александър Бурмов и Пеньо Русев са били да възродят старите културни традиции на престолния Търновград, да събудят евтимиевския реформаторски и родолюбив дух у своите ентусиазирани студенти.

Първостроители на великотърновското висше училище са още професорите Георги Димов, Иван Гълъбов, Иван Дуриданов, Станчо Ваклинов, Христо Данов, Велизар Велков, Страшимир Димитров, Никола Кожухаров, Васил Стоилов, доцентите Галина Тагамлицка, Михаил Кац и ст. преп. Димо Минев.

Паралелно с усвояването на академичните форми и методи на работа и усъвършенстването на учебния процес се появяват първите научни публикации, учебници и монографии, първите защити на дисертационни трудове, първите хабилитации на младите великотърновски преподаватели.

Създаването и утвърждаването на Великотърновското висше училище е труден и динамичен процес, в който преподаването и усвояването на хуманитарните знания върви заедно с активна и продуктивна научноизследователска дейност. В ускореното развитие на новия педагогически универститет още през първите години учебната работа и обучението на студентите се допълват от достойни национални и международни научни изяви — конференции, симпозиуми, семинари, студентски научни експедиции. Още в самото начало започва издаването на в. „Наука и труд“, а през 1964 г. е отпечатан и първият том на годишника „Трудове на Висшия педагогически институт“. В същото време расте броят на специалностите във ВТУ, расте броят на студентите и преподавателите, продължава комплектуването на нови катедри, структурират се първите факултети, изгражда се и се модернизира материално-техническата база.

Едва осем години по-късно българската общественост и правителството смятат, че във Велико Търново са налице предпоставките и условията, които дават визията на един съвременен университет. С указ на Държавния съвет на НРБ N 586 от 13 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет. На 14 октомври 1971 г. тогавашният държавен глава — Тодор Живков издава указа за създаването на Великотърновския университет на многолюдно тържество и връчва символичния ключ на ректора проф. Жельо Авджиев. Това знаменито събитие съвпада с международния научен симпозиум в чест на 600-годишнината на Търновската книжовна школа, чийто законен и достоен наследник е Великотърновският университет / ВТУ. От тогава досега Великотърновският университет наистина се доказа като най-големият държавен университет в България извън София, като учебен и научен център с национален и международен престиж. С високо квалифицирания си научно-преподавателски състав, с многообразието от университетски специалности, с добре изградената и съвременно обзаведена материално-техническа база той отговаря на нуждите и задачите за преструктуриране на висшето образование в България, които изисква новото време.

Бел.: източник Уикипедия – http://bg.wikipedia.org/wiki/Великотърновски_университет