2015-02-27

За факултета

ВТУ ФМИ

Повече от 25 години във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” се подготвят бакалаври и магистри от професионалните направления Информатика и компютърни науки и Педагогика на обучението по … (математика и информатика). Обучението на студенти от областите на висше образование Природни науки, математика и информатика и Педагогически науки се провежда от академичен състав с висока професионална квалификация и опит.

На студентите се предоставя възможност да се включат във формите за студентска мобилност по Еразъм и други европейски програми. Още по време на следването и особено след дипломирането си студентите имат бърза и успешна реализация на пазара на труда у нас и в чужбина. Нивото на подготовка ги прави конкурентноспособни за работа в компютърни фирми, разработващи системен и приложен софтуер и хардуер, във всички отрасли на икономиката, управлението, държавната администрация, сферата на образованието. Те придобиват умения за разработване на проекти от национален и международен мащаб. Студентите имат възможност активно да участват не само в научнопрактически конференции и студентски сесии, но и във виртуалното образователно пространство на страната.

Студентите имат възможност да се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър”, както и в образователна и научна степен „доктор”. Студентите от факултет “Математика и информатика” имат право на обучение по втора специалност едновременно с първата.

Факултет “Математика и информатика” разполага с лекционни, семинарни зали и компютърни кабинети с достатъчни по обем и качество техника и оборудване. Учебно-материалната база на факултета е разположена в учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, където лекционните зали и компютърните кабинети за практическа работа са оборудвани със съвременни компютърни системи и мултимедийни средства. Осигурен е свободен и безплатен достъп до компютърни зали и високоскоростен жичен и безжичен Интернет.

Във факултета се обучават студенти по бакалавърски програми редовно обучение с продължителност четири години (8 семестъра) по специалностите Информатика, Компютърни науки и Математика и информатика.

Предлага се обучение и в много атрактивни магистърски програми от професионалното направление “Информатика и компютърни науки” по специалностите: Информационни системи, Компютърна мултимедия, Защита на информацията, Мултимедийни системи и технологии в образованието, Корпоративни мрежови среди, Приложни компютърни науки (програмите имат редовна и задочна форма на обучение за завършили висше образование в същото професионално направление- 3 семестъра и задочна форма на обучение за завършили висше образование в друго професионално направление – 5 семестъра) и специалност Информационни системи в съдебната и изпълнителната власт (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за завършили висше образование в друго професионално направление – 5 семестъра). Студентите от тези специалности имат възможност за реализация във фирми от областта на информационните и комуникационни системи и телекомуникациите, нематериалната сфера, рекламни агенции, образованието, администрацията, звената за връзка с обществеността и др.

Провежда се обучение и в магистърска програма по специалност Математика и информатика: Технологии за обучение по математика (редовно и задочно обучение за завършили същото професионално направление и с учителска правоспособност по математика – 3 семестъра), за подготовка на кадри, които компетентно да участват в дейности по приложение в практиката на съвременни технологии за обучение по математика и изследвания в областта на математическото образование.

Студенти от специалностите Информатика и Компютърни науки могат да придобият допълнително педагогическа правоспособност както по математика, така и по информатика в Центъра за квалификация на ВТУ, а завършилите магистърски програми – да продължат обучението си и в акредитираната образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Информатика”.

За абсолвентите, придобили бакалавърска или магистърска степен, реализацията е успешна. Благодарение на доброто им представяне в областта на информационните технологии, факултетът получава финансова подкрепа от фирмите при провеждане на своите мероприятия както от научен и приложен характер, така и при организирането на станалото вече традиционното официално връчване на дипломите.

Занятията се провеждат в 3-ти учебен корпус, който е свързан чрез удобни транспортни комуникации с останалите части на града и е в непосредствена близост до студентските общежития, където се настаняват студентите на факултета. В същата сграда работи и студентски стол, предлагащ разнообразна и здравословна храна на ниски цени.

Бел.: източник – уебсайт ВТУ http://www.uni-vt.bg/1/?page=4881&zid=164