2015-03-02

Информатика

В специалността Информатика ще се подготвите като висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения, за да анализирате, моделирате и реализирате програмни решения на проблеми от сферата на информатиката.

Математическият цикъл от дисциплини (дискретна математика, алгебра, геометрия, числени методи, оптимиране, теория на вероятностите и статистика, математическо моделиране, кодиране) ще ви даде задължителната за всеки информатик математическа подготовка. Същевременно материалът е ориентиран конкретно към нуждите на специалистите по информатика и ще ви позволи по-дълбокото разбиране и изучаване на основните информатични дисциплини.

Информатичният цикъл – програмиране на различни езици, компютърни архитектури, операционни системи, алгоритми, процедурно, обектноориентирано, визуално, функционално и логическо програмиране, изкуствен интелект, бази от данни, мултимедийни технологии, информационни системи, мрежи и комуникации ще ви даде фундаменталните знания и умения от теорията и практиката на информатиката. На базата на тази солидна основа, богатият набор избираеми и факултативни дисциплини ще разшири подготовката ви като ви позволи да усвоите знания и умения, свързани с решаването на задачи от конкретни области на информатиката.

Вие ще можете да се реализирате професионално във фирми, учреждения и организации в сферата на производството, услугите и администрацията, където се използват компютърна техника и информационни технологии. Квалификацията, придобита по време на следването, ще ви позволи да заемате работни места, свързани с длъжностни характеристики като: системен програмист, системен администратор, приложен програмист, администратор на информационна система, администратор на база от данни, отговорник за информационното обслужване на предприятие, Web-дизайнер и др.

Допълнително имате възможност за придобиване и на педагогическа правоспособност – учител по информатика и информационни технологии.
Нивото на подготовка на бакалаврите по информатика ще ви направи конкурентноспособни и на международния пазар на труда.

Вие ще можете да участвате в реализацията на международни проекти в областта на информационните технологии и успешно да се конкурирате за работно място в чуждестранни ИТ фирми.

Неотменна част от подготовката Ви като бъдещи IT- специалисти ще бъде и изучаването на чужди езици. Ще имате възможност да се обучавате в европейски университети по програмата Еразъм+.

Успешното дипломиране в бакалавърска степен ще ви даде необходимата подготовка, за да продължите образованието си в магистърска степен, както и да се ориентирате към докторантура в областта на информатиката, при доказани способности за научноизследователска работа.

Специалността е акредитирана с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.