2015-03-02

Книгоиздаване

В специалност Книгоиздаване ще бъдете подготвени за специалисти с бакалавърска степен и квалификация „книгоиздател”, които ще могат да се реализират в системата на държавните, ведомствените и частните издателства, като мениджъри и изпълнители (редактори, коректори, оператори, технолози и пр.) в многостранния издателски процес.

Курсът на обучение ще ви осигури и добра подготовка в областта на филологията, историята на книгата, философията, икономиката и рекламата на издателските дейности, информационните технологии, печатните медии. Дисциплините от задължителните държавни изисквания и включените в учебния план специални дисциплини по въпросите на композицията на книгата, графичния дизайн и техническото редактиране, полиграфията, библиографските аспекти на издателския процес; по проблемите на научното, университетското, академичното и художественото книгоиздаване, ще ви изградят като много добре подготвени специалисти издатели.

След като придобиете образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалността Книгоиздаване ще можете да продължите образованието си за ОКС „магистър” в магистърските програми на ВТУ, както и в програмите на редица други университети в страната и чужбина.