2015-03-02

Компютърни науки

В специалността Компютърни науки ще се подготвите като висококвалифицирани специалисти, способни да създават и развиват компютърно-базирани и програмни системи за науката, технологиите и бизнеса. Ще се научите да проектирате прилагате и поддържате компютърни системи, информационни и комуникационни технологии.

В специалността Компютърни науки ще изучавате в необходимия обем математически апарат, който ще се използвате като инструмент при усвояване на компютърните науки и създаване на програмни и графични приложения. Широко ще бъде застъпено изучаването на системно, логическо, функционално програмиране и разработване на web базирани и мултимедийни приложения. Ще бъде отделено внимание на микропроцесорните системи, компютърните архитектури и мрежи. Ще бъде застъпено изучаването на бази от данни, компютърна графика, изкуствен интелект и мултимедийни системи и технологии. Ще получите теоретични знания, свързани с компютърните науки, проектирането на компютърно-базирани системи и мрежи и програмни приложения, използването на подходящи теории за проектиране.

Практическите ви умения ще бъдат свързани с работа с офис приложения; проектиране на приложен и системен софтуер; оценяване на разработените системи; програмиране на системни, обектни, логически и Интернет ориентирани езици; ефективно опериране с компютърния хардуер; използване на мрежовите технологии, Web-дизайн; управление на проекти и работа в екип.

В курса на обучение ще бъде застъпено изучаването на чужди езици и по-специално – на английски език.

След като завършите специалност Компютърни науки вие ще можете да се реализирате професионално в учреждения, фирми, научни и учебни институции като системни администратори и програмни разработчици на приложен софтуер и мултимедийни приложения.

Подготовката ви осигурява конкурентоспособност на международния пазар на труда в областта на информационните и комуникационни технологии. Ще имате възможност да се обучавате и в престижни европейски университети и да провеждат професионалната си практика в Европейския съюз по програма Еразъм+.

Изтъкнати преподаватели от европейски университети ще изнасят лекции пред студентите от специалността във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

След като завършите бакалавърската програма ще можете да продължите обучението си в магистърска и докторска степен. Допълнително имате възможност за придобиване и на педагогическа правоспособност – учител по информатика и информационни технологии.

Специалността е акредитирана с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.