2015-03-02

Математика и информатика

В специалността Математика и информатика ще се подготвите като специалисти с висше образование – учители по математика и информатика за основното и средното училище.

В резултат на обучението си в тази специалност ще получите фундаментална теоретична и професионална педагогическа подготовка. Целта е като бъдещи учители да получите базисна математическа и компютърно-информатична подготовка и да развиете уменията си за прилагане на съвременни образователни подходи и методи в обучението на учениците от 5-12 клас по математика и информатика: ще придобиете познания за училищните курсове по математика и информатика, ще развиете компютърните си умения, ще придобиете умения за модернизиране на обучението чрез съвременни учебни средства и т.н. Учебният план на специалността съдържа основни учебни цикли:

1. Математически цикъл учебни дисциплини (алгебра, геометрия, математически анализ, диференциални уравнения, числени методи, вероятности и статистика) ще развие вашата математическата компетентност и ще ви осигури специалната математическа компетентност като бъдещи учители.

2. Компютърно-информатичен цикъл дисциплини (програмиране на различни езици, компютърни архитектури, операционни системи, компютърни мрежи и комуникации, бази от данни, компютърна графика) ще ви даде задължителните компютърни знания необходими за всеки учител по математика и информатика и ще развие уменията ви за работа с компютърно-информационни и Интернет технологии.

3. Педагогически цикъл дисциплини. Те ще ви помогнат да получите на квалификацията “учител” чрез овладяване на педагого-методически знания и професионално-педагогически умения (психология, педагогика, училищни курсове по математика и информатика, технологии на обучението, частни методики на обучението по специалността и др.). Теоретико-практическата подготовка ще бъде обвързана с три учебни практически форми: хоспитиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика по математика и информатика.

4. Цикъл от избираеми и факултативни дисциплини. Те ви дават възможност за разширяване на знанията и уменията. Неотменна част от подготовката ви като бъдещи учители ще бъде изучаването на чужди езици.

Също така ще имате възможност да се обучавате в европейски университети по програмата Еразъм +.

След като завършите бакалавърската програма ще можете да продължите обучението си в магистърска и докторска степен. както и да се ориентирате към докторантура в областта на методиката на обучението по математика и информатиката, при доказани способности за научноизследователска работа.

Специалността е акредитирана с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.