2015-03-02

Приложна математика

В специалността Приложна математика ще получите подготовка като висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения, за да се реализирате навсякъде, където математиката се използва като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, софтуерни компании, в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи. В тази специалност ще се подготвите като специалисти, които са в състояние да прилагат математическия апарат, съчетан с най-новите информационни технологии. 

Математическият цикъл от дисциплини (алгебра, геометрия, числени методи, теория на вероятностите и математическа статистика, математическо моделиране, дискретна математика) ще ви даде задължителната математическа подготовка. Включени са и дисциплини, свързани с използването на математически софтуер.

Информатичният цикъл – програмиране на различни езици, компютърни архитектури, операционни системи, алгоритми, компютърна графика, мултимедийни технологии, ще ви даде фундаменталните знания и умения от теорията и практиката на информатиката. На базата на тази основа, богатият набор избираеми и факултативни дисциплини ще разшири подготовката ви, като ви позволи да усвоите знания и умения, свързани с решаването на задачи от конкретни области на информатиката.

След като придобиете образователно-квалификационна степен бакалавър по приложна математика ще можете да продължите обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета, а по-нататък да се ориентирате и към докторантура в областта на математиката, при доказани способности за научноизследователска работа. Цикълът математически и информатични дисциплини ще ви даде отлична основа за продължение в магистърски програми и в други направления, като информатика и икономика. Същевременно солидната ви математическа подготовка ще ви даде възможности и за реализация в областта на математическата икономика, банковото дело, когнитивните науки и др.

Допълнително може да придобиете и педагогическа правоспособност – учител по математика, информатика и информационни технологии.

Нивото на подготовка на бакалаврите по приложна математика ще ви направи конкурентноспособни и на международния пазар на труда. Също така ще имате възможност да се обучавате в европейски университети по програмата Еразъм +.

Специалността е акредитирана с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.