2015-03-14

Специалности

Информатика

ИНФОРМАТИКАВ специалността Информатика ще се подготвите като висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения, за да анализирате, моделирате и реализирате програмни решения на проблеми от сферата на информатиката.

По-подробна информация тук.

Компютърни науки

КОМПЮТЪРНИ НАУКИВ специалността Компютърни науки ще се подготвите като висококвалифицирани специалисти, способни да създават и развиват компютърно-базирани и програмни системи за науката, технологиите и бизнеса. Ще се научите да проектирате прилагате и поддържате компютърни системи, информационни и комуникационни технологии.

По-подробна информация тук.

Математика и информатика

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

В специалността Математика и информатика ще се подготвите като специалисти с висше образование – учители по математика и информатика за основното и средното училище. В резултат на обучението си в тази специалност ще получите фундаментална теоретична и професионална педагогическа подготовка.

По-подробна информация тук.

Приложна математика

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

В специалността Приложна математика ще получите подготовка като висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите теоретични знания и практически умения, за да се реализирате навсякъде, където математиката се използва като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, софтуерни компании, в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи. В тази специалност ще се подготвите като специалисти, които са в състояние да прилагат математическия апарат, съчетан с най-новите информационни технологии.

По-подробна информация тук.

Библиотечно-информационни дейности

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Студентите, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” в специалност Библиотечно-информационни дейности придобиват професионална квалификация „Библиотекар” и „Организатор на библиотечно-информационни дейности”. Съвкупността от фундаментални знания и специализирана подготовка, които получават по време на осемсеместриалното ви обучение от задължителни дисциплини като: Българско книгознание; Българско библиотекознание; Българска библиография; Каталогизация; Класифициране на документални източници; Българско краезнание и сродни предмети, са основен фактор за по-нататъшната ви реализация във всички видове библиотеки на национално и регионално ниво; в информационно-обслужващи звена; в системата на централните и местните електронни и печатни медии; в издателства, фондации, книготърговски мрежи; в различни сфери на научно и административно обслужване, както разбира се и в други държави.

По-подробна информация тук.

Книгоиздаване

КНИГОИЗДАВАНЕ

В специалност Книгоиздаване ще бъдете подготвени за специалисти с бакалавърска степен и квалификация „книгоиздател”, които ще могат да се реализират в системата на държавните, ведомствените и частните издателства, като мениджъри и изпълнители (редактори, коректори, оператори, технолози и пр.) в многостранния издателски процес.

По-подробна информация тук.